Go team shenanigans! 🍀 #keystonekidspace #whatshappeningatkidsapce #thisiskidspace #stpaddysday #shenanigans #rubberduck #jobsatkeystonekidspace #playwithpurposeyork